II INTERDYSCYPLINARNE FORUM NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I RODZICÓW
Rodzina, szkoła, środowisko, media a wychowanie i bezpieczeństwo dziecka-ucznia

   Współczesny świat cechują zmienność i narastanie dysproporcji. Narastającym dysproporcjom, konfliktom i problemom towarzyszy rozwój i narastania różnego rodzaju zaburzeń oraz patologii społecznych. Wymienia się w wśród nich m.in. zaburzenia ogólne (polityczne, ekonomiczne, ekologiczne), etyczne (demoralizacja, patologie i dewiacje), psychiczne. Wyróżnić można także zagrożenia związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem i wychowaniem młodego pokolenia.
   Próbą odpowiedzi na wiele nurtujących pytań związanych z wymienioną tematyką było II Interdyscyplinarne Forum Nauczycieli, Wychowawców i Rodziców, które odbyło się 19 kwietnia 2012 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Sokołowie Podlaskim. Temat przewodni tegorocznej konferencji brzmiał: Rodzina, szkoła, środowisko, media a wychowanie i bezpieczeństwo dziecka-ucznia. U podstaw idei zorganizowania forum leżała próba poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące pól starych i nowych zagrożeń i zaburzeń wychowawczych, przed jakimi staje młody człowiek oraz instytucje wychowania, jak również przekonanie o potrzebie zgłębiania wiedzy o mechanizmach powstawania i uwarunkowaniach rozwoju współczesnych zagrożeń społecznych, ukazanie interakcyjnego charakteru zaburzeń oraz próby poszukiwania optymalnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży.

   Doktor Agnieszka Filipek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa w Siedlcach) przedstawiła temat Rola rodziny, przedszkola i szkoły w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa dziecka, którego główną tezą było przekonanie, iż "uczyć żyć bezpiecznie" oraz kształtować szeroko pojętą kulturę bezpieczeństwa należy już od najmłodszych lat – przede wszystkim w rodzinie, a następnie w środowiskach instytucjonalnych - przedszkolu, szkole.
   Doktor Jacek Górnikiewicz (Uniwersytet w Białymstoku) prezentując temat Wielopokoleniowe aspiracje rodzinne białostockich studentów pedagogiki a ich stan poczucia bezpieczeństwa w życiu również podkreślał znaczenie kultury bezpieczeństwa oraz szeroko pojętego poczucia bezpieczeństwa, które w późniejszym wieku pozwala sprawnie, z dobrze pojętym ryzykiem, ale bez ryzykanctwa, funkcjonować w społeczeństwie. Przedstawił również wyniki badań dotyczące aspiracji rodzinnych i ich związku z poczuciem bezpieczeństwa oraz rozwinięta kulturą bezpieczeństwa. 
   Doktor Stefania Hęciak (Polski Klub Ekologiczny Koło „Podlasie” w Siedlcach, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, emerytowany wykładowca UP-H w Siedlcach) w swoim wystąpieniu Eliminacja przetworzonej żywności z diety w szkole i domu oraz rola mediów w tej sprawie zwróciła uwagę na problem przetwarzanej i modyfikowanej żywności, z którą spotykamy się coraz częściej, podkreśliła również wpływ diety na szeroko pojęte zachowanie i funkcjonowanie dzieci i młodzieży przytaczając m. in. wyniki eksperymentu przeprowadzonego w latach 1997 – 2002 w Central Alternative High School w Appleton w stanie Wisconsin w Stanach Zjednoczonych. 
   Magister Adam Czesławiak (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokołowie Podlaskim) w wystąpieniu O autorytecie w edukacji przedstawił problematykę braku jak i istnienia oraz znaczenia autorytetu w szkołach, którego konkluzją było, iż autorytet w żaden sposób nie jest związany z wykonywanym zawodem czy pełnioną funkcją, a "stawanie się mistrzem" to dziś nie lada wyzwanie. Zwrócił też uwagę na pułapki i uzurpacje autorytetu związane z indoktrynacją młodych umysłów.
   W forum uczestniczyli m. in. dyrektorzy oraz nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, a także rodzice, co napawa szczerym optymizmem.
   Podsumowanie II Interdyscyplinarnego Forum Nauczycieli, Wychowawców i Rodziców bardzo lapidarnie zamknąć można w cytatach: "bezpieczeństwo młodego człowieka (…) jest najcenniejszą wartością, której poszukujemy i o którą zabiegamy…" oraz "takie będą Rzeczypospolite, jakich ich młodzieży chowanie".

Adam Czesławiak