BADANIE CZYSTOŚCI POWIETRZA

   8 stycznia 2019 r. grupa uczniów z klas VIb i VIIa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 pod opieką nauczycielek biologii i geografii, p. Wioletty Turos i p. Beaty Świderskiej wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych w na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Wyjazd zorganizowano w ramach opracowanego przez szkolny zespół przedmiotów ścisłych i rozwoju psychofizycznego projektu "Badanie czystości powietrza".
   W Zakładzie Badań Środowiskowych i Edukacji Przyrodniczej uczniowie wykonali szereg badań laboratoryjnych mających na celu określenie jakości powietrza na obszarach, z których pobrano próby. Uczniowie zbierali materiał przez 80 dni z sześciu punktów Sokołowa Podlaskiego i okolic. Były to następujące miejsca: w Sokołowie Podlaskim ulice Platynowa, Pogodna, Wolności (Osiedle Syndykat) i Wiejska oraz dwie miejscowości w pobliżu Sokołowa: Korabie i Kupientyn. Badane były roztwory wody opadowej pod kątem przewodnictwa elektrycznego, odczynu pH, ilości osadu pyłu, zawartości azotanów oraz siarczanów. Spośród badanych obszarów najgorzej wypadły próby zebrane przy ulicach Wolności i Wiejskiej (najniższe pH oraz największe stężenie azotanów), pod względem zapylenia najwięcej osadu otrzymano z materiału zebranego w Korabiach. Siarczany, powstające głównie w wyniku spalania węgla wykryto we wszystkich zebranych próbach. Najkorzystniej wypadło badanie próby z ulicy Pogodnej (mało osadu pyłów, niskie stężenie azotanów, pH zbliżone do czystej deszczówki). Być może na czystość powietrza w tym miejscu wpłynęła rzadka zabudowa, mały ruch samochodowy oraz położenie w zachodniej części Sokołowa – korzystne z uwagi na przeważające w naszej strefie klimatycznej wiatry zachodnie, a więc nie niosące zanieczyszczeń od strony miasta. Satysfakcjonujące były również wyniki uzyskane z ulicy Platynowej.
   Zajęcia prowadzone pod kierownictwem pani profesor Elżbiety Królak były niezwykle atrakcyjną formą zdobywania i pogłębiania wiedzy oraz umiejętności uczniów, wskazania możliwości praktycznego wykorzystania własnych działań, kształtowania postaw badawczych. Były jednocześnie świetną okazją do rozwijania postaw proekologicznych i uwrażliwiania na problemy zanieczyszczenia powietrza.

Beata Świderska, Wioletta Turos